Záchranné výskumy

Záhorská Bystrica - Krče

Lokalita: Záhorská Bystrica - Krče, okres Bratislava IV

Doba trvania výskumu: 13. 10. – 6. 11. 2009

Vedúci výskumu: Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičova

Realizátori výskumu: Mgr. Martin Novák, Mgr. Patricia Pristachova, Mgr. Anna Bartekova

Pri výstavbe komunikácií a inžinierskych sietí pre obytný súbor musel stavebník v dôsledku havarijnej situácie spôsobenej náhlym zvýšením hladiny spodnej vody vykonať neplánovaný výkop odvodňovacieho kanála, ktorý nebol súčasťou projektu ani stavebného povolenia. Z tohto dôvodu došlo k oneskorenému nasadeniu archeológov, ktorí začali realizáciu záchranného archeologického výskumu v pokročilom štádiu výkopu. Pracovníci SAHI, o. z. preskúmali a zdokumentovali narušené vrstvy a objekty s množstvom pravekej keramiky. Koncentrácia a pestrosť keramického materiálu poukazuje na intenzívne osídlenie predovšetkým v období eneolitu.

Mgr. Martin Novák