Záchranné výskumy

Veľkopriestorová predajňa, Galanta

Lokalizácia: Galanta, parc. č. 1159 - 60, 1708 - 11, okres Galanta

Doba trvania výskumu: 25. 02. 2008 – 30. 05. 2008

Vedúci výskumu: PhDr. Veronika Plachá

Realizátori výskumu: Mgr. Martin Novák

Stavba je situovaná na severovýchodnom okraji mesta Galanta, východne od cesty č. 507. Pre celú plochu s rozlohou cca 200x80 m, ktorá bola využívaná ako orná pôda, bola príznačná vysoká hladina spodnej vody. Z tohto dôvodu stavebník obmedzil zemné práce na skrývku ornice a výkopy pre požiarnu cisternu a inžinierske siete. Samotná stavba bola realizovaná na navezenom násype. Pracovníci SAHI, o. z. sledovaním nezachytili žiadne archeologické nálezy, a to aj napriek skutočnosti, že niekoľko stoviek metrov severne bolo preskúmané laténske pohrebisko v k. ú. Nebojsa.

Mgr. Martin Novák