O nás

Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI

Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI je občianske združenie, ktoré vzniklo dňa 17. 5. 2006. Spája odborných a vedeckých pracovníkov, priaznivcov, podporovateľov a záujemcov o históriu, archeológiu, dejiny umenia, filozofiu a iné vedecké disciplíny.


Medzi hlavné ciele SAHI patrí podpora a realizácia rôznych výskumných, kultúych a popularizačných projektov, ktoré súvisia so spomínanými vedeckými odbormi, rovnako ako aj ochrana kultúych pamiatok a archeologických nálezov i ďalšie šírenie už dosiahnutých výsledkov a vedeckých poznatkov.

Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI je občianske združenie, ktoré vzniklo dňa 17. 5. 2006. Spája odborných a vedeckých pracovníkov, priaznivcov, podporovateľov a záujemcov o 

• históriu a príbuzné odbory historickej vedy
• archeológiu
• dejiny umenia, filozofiu a iné vedecké disciplíny. 

S ekonomickým rastom Slovenska už niekoľko rokov narastá rozsah stavebnej, prípadne inej investičnej činnosti (ťažba nerastných surovín), ktorá výrazne zasahuje do stavu a vzhľadu krajiny. Príprave územia pred stavbou sa preto venuje čoraz viac pozornosti z viacerých hľadísk, z ktorých významné miesto zaujíma ochrana pamiatkového fondu. Výstavba sa spravidla nezaobíde bez rozsiahlych zemných prác, pri ktorých može dôjsť k narušeniu archeologických nálezov, resp. nálezových situácií. Realizácia záchranného archeologického výskumu má za úlohu predchádzať zničeniu pamiatkových hodnôt. 

Archeologický výskum je súhrn odborných činností zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a na záchranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ako aj na vyhľadávanie a zber hnuteľných archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou. Podmienky vykonania výskumu určí v zmysle § 39 ods. 3 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad. Tieto podmienky sú zohľadnené v zmluve o vykonaní záchranného archeologického výskumu. Náklady na výskum uhrádza podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona stavebník.

Budova starej pošty rozsiahlejším spôsobom narušila viaceré nálezové situácie, ktoré sa tu vyskytovali pred 19. storočím. Tým sa eliminovala plocha postupného výskumu iba na dvory. Vytýčili a vykopali sa štyri zisťovacie rezy, na základe ktorých sa v priestore nenarušenom druhotnou zástavbou vyčlenili a odkryli štyri výskumné sektory. Spoločne zaberali plochu viac ako 2 áre. Na mieste sme odkryli neporušené nálezové situácie siahajúce hlboko do obdobia stredoveku. Išlo o nálezy rozsiahlejšieho významu, ktoré korešpondujú s písomnými prameňmi. Kultúrne vrstvy siahajú do maximálnej hĺbky 3,4 - 3,6 m od povrchu terénu.