Záchranné výskumy

Veľké Úľany, Jánovce, okr. Galanta

Lokalizácia: Veľké Úľany, Jánovce, okr. Galanta

Doba trvania výskumu: 05. 12. 2008 – 04. 09. 2009

Vedúci výskumu: Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.

Realizátori výskumu: Mgr. Martin Novák, Mgr. Lenka Straková, Mgr. Anna Barteková, Mgr. Patrícia Pristachová

Záchranný archeologický výskum realizovali pracovníci SAHI, o. z. počas výstavby siete vodovodu a kanalizácie. Metodiku výskumu do veľkej miery determinoval spôsob realizácie výkopových prác. Z väčšej časti sa výkopy realizovali v zastavanej časti obcí súbežne s miestnymi komunikáciami. Po odstránení asfaltu a následnom výkope ryhy hneď zapažili, a po položení niekoľkometrového potrubia zasypali. Skúmanie profilov výkopov tak bolo obmedzené na ich okraje, ktoré ostali nezakryté „pažením“. Výnimku tvorili výkopy mimo zastavaných častí obcí (pozdĺž cesty medzi Jánovcami a Veľkými Úľanmi a južne od Veľkých Úľan smerom na osadu Nový dvor), kde boli istý čas nezasypané a bolo možné ich podrobnejšie preskúmať. V týchto miestach sme zachytili črepy z obdobia eneolitu, ktoré sa sporadicky vyskytovali v profiloch výkopov, pravdepodobne v náplavových vrstvách.

Mgr. Martin Novák