Záchranné výskumy

Obytná skupina, Rovinka

Lokalizácia: Rovinka, parc. č. 117-186, okr. Senec

Doba trvania výskumu: 15. 04. 2008 – 23. 06. 2008 

Vedúci výskumu: PhDr. Veronika Plachá

Realizátori výskumu: Mgr. Martin Novák, Mgr. Lucia Nováková, Mgr. Pavol Minarčák

Skúmané územie leží na juhovýchodnom okraji obce Rovinka, severne od cesty č. 63. Na pôvodne poľnohospodársky využívanej ploche s rozlohou zhruba 100x200 realizovali pracovníci SAHI, o. z. archeologický výskum formou sledovania zemných prác. V prvej etape stroje stiahli ornicu na mieste budúcich komunikácii. Následne stavebník v odkrytých pásoch hĺbil ryhy pre inžinierske siete. Charakter zemných prác umožnil získať dobrý prehľad o terénnej situácii. Hneď pod humusovitou vrstvou ornice sa nachádzali vrstvy piesku a štrku. Sledovaním zemných prác sa nepodarilo zachytiť, okrem drobných zlomkov novovekej keramiky, žiadne archeologické nálezy. Ich absenciu možno vysvetliť erózno-akumulačnou činnosťou blízkeho Dunaja. 

Mgr. Martin Novák