Záchranné výskumy

Orava - Mokraď

Lokalizácia: Mokraď, okres Dolný Kubín

Doba trvania výskumu: 21.08.2008 – 27.08.2008

Realizátori výskumu: Mgr. Martin Novák, Mgr. Patrícia Pristachová

V auguste 2008 realizovali pracovníci SAHI, o.z. (Mgr. Martin Novák, Mgr. Patrícia Pristachová) záchranný archeologický výskum pri stavbe Výrobno-administratívnej haly, v k. ú. Mokraď v okr. Dolný Kubín, na základe objednávky KAJOmetal, s.r.o. Krajský pamiatkový úrad v Žiline vydal rozhodnutie kvôli neďalekému osídleniu lužickej kultúry.Výskum sa na začiatku zameral na vyhľadávanie archeologických nálezov na povrchu zeme, čo však prinieslo negatívny výsledok. Mechanizmom vykopané základové jamy štvorcového pôdorysu s rozmermi cca 2x2m a hĺbkou 1-1,4m boli preskúmané a fotograficky zdokumentované. Počas celého sledovania sme nezistili žiadne archeologické situácie. Za dôvod tejto absencie považujeme polohu skúmaného miesta, keďže sa nachádza v nive rieky Orava, ktorá pravdepodobne zotrela všetky stopy antropogénnej činnosti. 

Mgr. Patrícia Pristachová