Záchranné výskumy

Výrobný areál, Šamorín

Lokalita: Šamorín, k. ú. Bučuháza, parc. č. 149/16, okr. Dunajská Streda

Doba trvania výskumu: 18. 04. 2008 – 23. 06. 2008

Vedúci výskumu: PhDr. Veronika Plachá

Realizátori výskumu: Mgr. Martin Novák, Mgr. Pavol Minarčák

Na ploche s rozlohou okolo 1,2 ha ležiacej na východnom okraji mesta Šamorín severne od cesty č. 63 zabezpečil stavebník archeologický výskum až potom, čo realizoval skrývku ornice. Ďalšie zemné práce pozostávali z výkopov pre základové pätky. Tieto výkopy s rozmermi od 1,2x1,4m do 2x2,2m a hĺbkou od 60 do 100 cm poslúžili ako vhodné archeologické sondy. Celkovo ich pracovníci SAHI, o. z. preskúmali 27. Výskumom sa nezistili žiadne archeologické nálezy.

Mgr. Martin Novák