Domáce projekty

Záchranný archeologický výskum Vydrica – Podhradie


Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI o. z. po získaní licencie na vykonávanie záchranných archeologických výskumov na území Slovenskej republiky začína s realizáciou záchranného archeologického výskumu v podhradí Bratislavského hradu – dominanty nášho hlavného mesta. Prípravy na archeologický výskum začali 1. 6. 2007 a v najbližšej dobe sa začne aj s výkopovými prácami. 

Bratislavské hradisko prešlo mnohými zmenami v priebehu 20 stor. Ulica Vydrická úplne zanikla. Počas predchádzajúcich archeologických výskumov boli nájdené nálezy z obdobia Laténu, doby rímskej a Stredoveku. 
Pri tomto záchrannom výskume môžeme očakávať nálezy zo spomínaných období, ktoré nám pomôžu lepšie dokresliť históriu podhradia bratislavského hradu. 

Štatutárny zástupca SAHI, o. z.: Mgr. Peter Valent – predseda výboru
Odborný riaditeľ: Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: JUDr. Michaela Voleková, JUDr. Viera Kramárová Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD. 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a výskumných: Ing. Vladimír Nemec, prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.,  Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD. 
Vedúci výskumu: prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. 
Zástupca vedúceho výskumu: Mgr. Lucia Nováková
Odborní a technickí pracovníci: Mgr. Pavol Minarčák, Pavol Spišák

Medzi náplň našej odbornej pracovnej činnosti patria aj aktivity, ktoré slúžia na podporu, skvalitnenie a propagáciu archeologických výskumov na Slovensku. SAHI sa v tomto smere zameriava predovšetkým na tematicky náročné a časovo široké obdobie praveku až raného stredoveku, s dôrazom na 

• pomoc a spoluprácu pri realizácii prípadných záchranných archeologických výskumov rôznych archeologických lokalít 
• propagáciu systematických a dlhodobých archeologických výskumov u nás, ako je napr. Devín.
• geofyzikálne zamerania a moderné metódy archeologického výskumu v praxi.

Vedecké agentúry na Slovensku pre podávanie projektov

VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied.

APVV- Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, občianske združenie získalo licenciu na vykonávanie záchranných archeologických výskumov na území Slovenskej republiky. 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – sekcia kultúrneho dedičstva ako vecne príslušný správny orgán podľa §§ 5 a 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) na základe žiadostí účastníka konania združenia „Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI“