Záchranné výskumy

Orechová Potôň - Lúky

Lokalita: Orechová Potôň - Lúky
Doba trvania výskumu: 27. 01. 2009 – 11. 06. 2009
Vedúci výskumu: Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.
Realizátori výskumu: Mgr. Martin Novák, Mgr. Anna Barteková, Patrícia Pristachová, Lenka Straková

Sledovanie zemných prác nariadil Krajský pamiatkový úrad Trnava v súvislosti s výstavbou účelových komunikácií, a k nim patriacich budov. Pri skúmaní profilov výkopov a po ich začistení bola situácia jasná a dobre čitateľná. Všetky profily mali pomerne jednoduchú a homogénnu skladbu pozostávajúcu z tmavých, plastických hlín v hornej časti a štrkového podložia v spodnej časti. Výkopové práce dosiahli podložie len pri výkope hlavného kanála, ostatné zemné práce spravidla nepresiahli hĺbku 90 cm. Monitoring profilov nepreukázal náznak prítomnosti antropogénnych vrstiev.

Mgr. Martin Novák