Záchranné výskumy

Bratislava – Rača

Novostavba garáže – doplnková stavba k novostavbe rodinného domu

Lokalizácia: Bratislava - Rača, k. ú. Rača, parc. č. 1007/140, okr. Bratislava III

Doba trvania výskumu: 18. 9. 2008

Vedúci výskumu: PhDr. Veronika Plachá


Realizátor výskumu: Mgr. Lenka Straková

Na lokalite prebehol zisťovací záchranný archeologický výskum, ktorý v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Bratislave prebehol počas stavebných prác. Pamiatkovú zónu v Bratislave – Rači tvorí torzo pôvodnej vinohradníckej zástavby, ktorá je v zajatí novodobej hromadnej zástavby. Výmera skúmanej parcely bola iba 29 m2. Výskumom sme na danej ploche konštatovali výskyt recentnej povrchovej vrstvy, ktorej obsah pomohol datovať jej vznik do 20. storočia. Skutočnosť, že sa na celej ploche veľmi skoro (už v hĺbkach 0,5 m) ukazovalo skalné podložie, mala svoj podiel na konečnom negatívnom výsledku tohto záchranného archeologického výskumu, počas ktorého sme na lokalite neobjavili žiadne archeologické objekty alebo stopy po pravekej a stredovekej antropomorfnej činnosti.

Mgr. Lenka Straková