Záchranné výskumy

Nové Zámky

Lokalizácia: Nové Zámky, Vinohrady 1, parc. č. 140, 141, okres Nové Zámky

Doba trvania výskumu: 14.9.2007

Vedúci výskumu: PhDr. Veronika Plachá, CSc.

Realizátori výskumu: Mgr. Martin Hanuš, Mgr. Branislav Kovár

Pracovník Slovenského archeologického a historického inštitútu v Bratislave – Mgr. Martin Hanuš realizoval zisťovací archeologický výskum, na základe objednávky firmy B.I.B. eurotechnika s.r.o. (Vinohrady 1, 94067 Nové Zámky). Výskum prebehol 14.9.2007. Miesto výskumu bolo lokalizované pri stavbe administratívnej budovy v Nových Zámkoch. Stavba bola tak isto realizovaná firmou B.I.B. eurotechnika. Predmetom archeologického výskumu bola plocha s rozmermi 11 m x 20 m, ktorá má v budúcnosti slúžiť ako administratívna budova. Hĺbka projektovaných základov bola 1,2 m.

Na lokalite prebehol zisťovací archeologický výskum, ktorý v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Nitre prebehol počas stavebných prác. Doba trvania výskumu bola jeden deň. Odborné zastúpenie reprezentovali PhDr. Veronika Plachá, CSc. a Mgr. Martin Hanuš. Cieľom výskumu bola zachrániť archeologické situácie, objekty a artefakty ohrozené stavebnou činnosťou.
Metodika zisťovacieho záchranného archeologického výskumu, bola zameraná na overenie terénnej situácie ohrozenej plánovanou výstavbou.
Na začiatku bol vykonaný povrchový vizuálny prieskum (zber), ktorý však neidentifikoval žiadne archeologické nálezy alebo situácie. Investor na ploche pred príchodom pracovníka SAHI vyhĺbil rez z rozmermi cca 1 m x 0,5 m za účelom lokalizácie kanalizácie. Zisťovací rez (označený ako rez A) bol začistený a fotograficky zdokumentovaný.

Následne bola odstránená prvá vrstva ornice (do hĺbky 30-40 cm). Po preskúmaní plochy sa vyhĺbilo mechanizmom 5 rezov na úroveň sprašového podložia. Rezy boli začistené a fotograficky zdokumentované. Rovnako boli preskúmané haldy z vyhĺbených rezov.
Neexistencia stôp po archeologických objektoch a nálezov viedla k pokračovaniu výkopových prác v plnom rozsahu. Počas nasledujúcich výkopových prác bol uskutočnený dohľad.
Pri skúmaní rezov a ďalších výkopových prác, neboli objavené žiadne archeologické objekty alebo stopy po antropomorfnej činnosti.

V skúmaných rezoch sme pozorovali tri základné vrstvy a to (uvádzame ich v poradí od povrchu): 1. čierna humusová vrstva (ornica), 2. premiešaná vrstva čiernej ornice a žltej spraše a žltá spraš (podložie).
V reze č. 1 bolo sprašové podložie zachytené v hĺ. 60 cm, v reze č. 2 v hĺ. 70 cm, v reze č. 3 v hĺbke 75 cm, v reze č. 4 v hĺbke 80 cm (údaje sú udávané od úrovne po úprave terénu).
Odlišná situácia bola v reze č. 5, keď v západnom profile bola zachytená v hĺbke 75 cm (od úrovne po úprave terénu) vrstva asfaltu. V reze bolo ďalej zachytené uzemnenie priľahlej budovy. Sprašové podložie bolo zachytené v hĺbke 190 cm (od úrovne po úprave terénu). Priestor južne od rezu bol následne ďalej prehĺbený cca o 40 cm a začistený mechanizmom. Na začistenej ploche nebol identifikovaný žiaden archeologický nález či objekt. Z rezu č. 5 rovnako nepochádzajú žiadne archeologické nálezy.

Vzhľadom na to, že odlišná situácia v reze č. 5 presahovala svojou hĺbkou ako i situovaním projektované základy stavby a z rezu neboli získané archeologické nálezy sa neprikročilo k ďalšiemu odkryvu v tomto priestore.
Realizácia zisťovacieho záchranného archeologického výskumu, ktorý prebehol na stavebnej ploche budúceho areálu administratívnej budovy - B.I.B. eurotechnika v Nových Zámkoch, nepotvrdila existenciu archeologických objektov a situácii.
Na ploche neboli objavené žiadne archeologické situácie, objekty alebo artefakty!

Mgr. Branislav Kovár