Domáce projekty

Plavecké Podhradie - Pod kaštieľom

Lokalita: Plavecké Podhradie, pod Kaštieľom, okr. Malacky

Doba trvania výskumu: 02.10.2015 – 02.12.2015

Vedúci výskumu: Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.

Realizátori výskumu: Mgr. Daniel Kendrala, Mgr. Pavol Spišák

Investor: TENEMENT, spol. s.r.o.

Záchranný archeologický výskum v intraviláne obce Plavecké Podhradie  bol vyvolaný stavebno – zemnými prácami a to už v prípravnej fáze.  Práce boli zamerané hlavne na povrchový zber, zber z háld, analýzu profilov a pôdorysov jednotlivých kanálových šácht a rýh, ktoré boli za týmto účelom na vybraných miestach začistené a archeologicky zdokumentované. K plošnému odkryvu archeologických situácii za účelom doskúmania v profile zachytených objektov došlo celkovo štyri krát, pričom sa tak podarilo zachytiť dôležité nálezové situácie z troch rôznych období (popolnicové polia, latén a staršia doba rímska).

Najdôležitejšími nálezmi výskumu sú nepochybne sídliskové objekty z doby laténskej a germánskej. Kataster obce je významnou archeologickou lokalitou,  zvlášť významnou polohou je vrch Pohanská, ktorý bol osídlený už v dobe bronzovej, no vrchol osídlenia predstavuje významné výrobné centrum z doby laténskej.

Laténsky keramický materiál

Výskumom sa podarilo zdokumentovať spolu  56 kontextov, pričom väčšina z nich bola na základe absencie nálezového materiálu nedatovateľná. Ďalších 11 kontextov bolo na základe fragmentov keramiky a mazanice datovaných rámcovo do praveku.

Sídliskový objekt vo forme polozahĺbenej chaty (obj.2) z doby laténskej bol preskúmaný v štyroch sektoroch. Na dne výplne boli rozpoznané kolové jamy, zásobnicové jamy a tenké prepálené vrsty hliny. Objekt obsahoval početný laténsky keramický materiál. Bola rozpoznaná taktiež superpozícia s podlhovastým objektom (žlabom) z obdobia popolnicových polí (obj.39). V tomto objekte boli odkryté dve bronzové ihlice, deponované v zvislej polohe hrotom kolmo nadol.

Polozahĺbená germánska chata

Z obdobia popolnicových polí bol v profiloch kanálových rýh preskúmaný aj mohutný objekt (obj.33) v celkovej dĺžke 19m, zapustený v sterilnom podloží do hĺbky 30-80cm. Obsahoval početný keramický materiál.

Polozahĺbená germánska chata (obj.3) bola zachytená v profiloch šachty. Na dne objektu sa nachádzali štyri zachované kolové jamy. Aj napriek značnému poškodeniu objektu, ku ktorému došlo počas likvidácie vojenských kasární v 20.stor., obsahovala chata početný keramický materiál.