Záchranné výskumy

Svätý Jur

Lokalizácia: Svätý Jur, parc. č. 140, 141

Doba trvania výskumu: 06. 08. 2007 - 23. 08. 2007

Datovanie: novovek (17. - 18. storočie) 

Vedúci výskumu: prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.

Realizátor výskumu: Mgr. Lucia Nováková

Nálezisko sa nachádza v intraviláne obce Svätý Jur, ktorý bol v roku 1990 vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Historickú časť obce tvoria vinohradnícke domy nemeckých kolonistov zo 16.-17. storočia. Podľa odborného vyjadrenia AÚ SAV v Nitre zn. 11/07/9764 sa v priestore náleziska predpokladá prítomnosť kultúrnych vrstiev a objektov z obdobia stredoveku. Na základe predbežného rozboru nájdenej hmotnej kultúry (keramika) môžeme osídlenie datovať približne do obdobia novoveku 17.-18. storočia.

Mgr. Lucia Nováková