Záchranné výskumy

Svätý Jur

Lokalizácia: intravilán obce, č. parcely: 140, 141
Doba trvania: 06.-23.08.2007
Datovanie: novovek (17.-18. storočie) 
Vedúci výskumu: prof. PhDr.Tatiana Štefanovičová, CSc.
Realizátor výskumu: Mgr. Lucia Nováková

Nálezisko sa nachádza v intraviláne obce Svätý Jur, ktorý bol v roku 1990 vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Historickú časť obce tvoria vinohradnícke domy nemeckých kolonistov zo 16.-17. storočia. Podľa odborného vyjadrenia AÚ SAV v Nitre zn. 11/07/9764 sa v priestore náleziska predpokladá prítomnosť kultúrnych vrstiev a objektov z obdobia stredoveku. Na základe predbežného rozboru nájdenej hmotnej kultúry (keramika) môžeme osídlenie datovať približne do obdobia novoveku 17.-18. storočia.

Mgr. Lucia Nováková