Záchranné výskumy

Stupava - rodinná zástavba Na aleji – komunikácie a inžinierske siete

Lokalita: k. ú. Stupava, parc. č. 4136/3, okr. Malacky
Doba trvania výskumu: 27. 05. 2008 – 09. 06. 2008
Vedúci výskumu: PhDr. Veronika Plachá
Realizátori výskumu: Mgr. Martin Novák

Pracovníci SAHI, o. z. realizovali výskum formou sledovania zemných prác pri výkopoch pre komunikácie, spevnené plochy, prípojky plynu a vody. Pred hlavným výkopom vykonal stavebník ručným výkopom menšie ryhy pre prípojky k jednotlivým domom. Preskúmanie týchto rýh poskytlo základný prehľad o stratigrafickej situácii, ktorá bola overená sledovaním hlavného výkopu. Pod tenkou humóznou vrstvou sa nachádzala navážka komunálneho odpadu, pod ktorou bolo už len pieskové podložie. Sledovaním neboli zistené žiadne archeologické nálezy. 

Mgr. Martin Novák