Záchranné výskumy

Realizácia archeologického výskumu


Výskum pod vedením Tatiany Štefanovičovej realizoval Drahoslav Hulínek, Lucia Nováková, Patrícia Pristachová, Anna Barteková, Daniel Kendrala. Uskutočnil sa na ulici Gazdovský rad, priamo v centrálnom priestore mesta v bezprostrednej blízkosti renesančnej radnice. Realizoval sa na pozemku, kde v minulosti stála budova starej pošty pochádzajúcej z 19. storočia.


Po jej postupnom chátraní a asanácii na prelome 20. a 21. storočia sa celá plocha zatrávnila. Následne sa tu od augusta 2008 začal realizovať archeologický výskum. Pôvodne sa predpokladal na celej ploche pozemku starej pošty. Postupným prieskumom sa však zistilo, že sa v tomto priestore zachovali zvyšky pivničných priestorov, ktoré siahali do hĺbky až 3,7 m od povrchu terénu, pričom boli zahádzané novodobým materiálom, vrátane plastov, betónov a rôznych kovov. Z týchto dôvodov sa narušili potenciálne staršie nálezové situácie. Preto boli v teréne aj z bezpečnostných dôvodov takmer nemožné postupné zisťovacie výkopové práce.

Budova starej pošty rozsiahlejším spôsobom narušila viaceré nálezové situácie, ktoré sa tu vyskytovali pred 19. storočím. Tým sa eliminovala plocha postupného výskumu iba na dvory. Vytýčili a vykopali sa štyri zisťovacie rezy, na základe ktorých sa v priestore nenarušenom druhotnou zástavbou vyčlenili a odkryli štyri výskumné sektory. Spoločne zaberali plochu viac ako 2 áre. Na mieste sme odkryli neporušené nálezové situácie siahajúce hlboko do obdobia stredoveku. Išlo o nálezy rozsiahlejšieho významu, ktoré korešpondujú s písomnými prameňmi. Kultúrne vrstvy siahajú do maximálnej hĺbky 3,4 - 3,6 m od povrchu terénu.