Záchranné výskumy

Trenčianske Teplice – prestavba kúpeľného areálu

Lokalizácia: Trenčianske Teplice, parc. č. 275/1, 275/6-7, 335/2, 339/1, 340, okres Trenčín

Doba trvania výskumu: 7. 1. 2008 - 30. 1. 2008

Vedúci výskumu: prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, DrSc.

Realizátori výskumu: Mgr. Branislav Kovár, Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD, Mgr. Martin Novák, Mgr. Peter Valent

Na lokalite prebehol zisťovací archeologický výskum v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne (Č.j. TN-07/1084-7/4674/Nip). Preskúmaná bola plocha s rozmermi strán 9 a 13 m (južná a severná strana) 30 a 27,5 m (východná a západná strana). Nachádzala sa pri hoteli Krym na ulici T.G. Masaryka. Nadmorská výška plochy sa pohybovala okolo 272 m nad morom. V priestore je plánovaná stavba bazéna. Podľa projektovej dokumentácie by výkopové práce nemali presiahnuť hĺbku 1,5 metra. Výskumné práce začali 7.1. 2008 a ich realizátorom bol Slovenský archeologický a historický inštitút (v zastúpení Mgr. Branislava Kovára a prof. PhDr. Tatiany Štefanovičovej, DrSc.).

Pre množstvo inžinierskych sietí a novovekých navážok nebolo možné použiť geofyzikálne metódy. Preto bol pre výskum zvolený tradičný – sondážny spôsob. Cieľom výskumu bolo zachrániť prípadné archeologické objekty a nálezy pred výstavbou. Počas výskumu boli skúmané dve sondy. Pred vlastným výskumom bola obhliadnutá skúmaná plocha. Sonda I bola vytýčená v severnej časti lokality. Mala rozmery 2,5 m x 12 m. Sonda II bola umiestnená na východnej strane skúmanej plochy. Rozmery sú 4,5 m x 14 m. Dňa 9.1. 2007 sme museli práce prerušiť pretože na skúmaných plochách sa nachádzali aktívne inžinierske siete, ktoré znemožňovali ďalší postup prác.

Vrstvy v sonde I boli zložené z množstva stavebného materiálu (betón a pálené tehly) a rôznych druhov hliny. Podobné skutočnosti boli zistené aj v sonde II. V skúmaných sondách sme pozorovali len jednu vrstvu, ktorá bola tvorená recentnou navážkou a stavbami. Počas výskumu neboli objavené žiadne archeologické objekty alebo stopy po pravekej a stredovekej antropomorfnej činnosti. Výskum odhalil základy recentných stavieb, pravdepodobne bývalého hotela Grand. Na základe archeologickej činnosti a geologického posudku bolo zistené, že približne do hĺbky 1,5 až 1,7 metra sa na mieste výskumu nachádzajú novoveké navážky (zloženie tehly, betón a stavebný odpad). Na výskume neboli zistené žiadne archeologické objekty alebo situácie. Ďalšie fázy výskumu budú uskutočnené počas stavebnej činnosti.

Mgr. Branislav Kovár