Domáce projekty

Beckov - Horný hrad

Lokalizácia: Beckov – horný hrad, okr. Nové Mesto nad Váhom

Doba trvania výskumu: 10.07.2012 – 30.09.2012

Vedúci výskumu: Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.

Realizátori výskumu: Mgr. Daniel Kendrala, Mgr. Gerhard Pastirčák

Investor: Obec Beckov

Revízny archeologický výskum bol vyvolaný plánovanou čiastočnou rekonštrukciou tzv. „tretej brány“ na dolnom nádvorí a taktiež vstupu do delovej bašty na hornom hrade. Revízny výskum prebiehal vo vybraných častiach hradu v dvoch etapách, pričom boli otvorené tri sondy.

Sonda č. 1

Sonda č. 1, ktorá bola umiestnená pred vstupom do delovej bašty z horného hradu, odhalila počas prvej etapy výskumu základové murivo do hĺbky 2 m. V druhej etape bol odstránený zásyp z priestoru vstupu do delovej bašty, pričom sa vo vnútornej časti pristavaného obvodového muriva z 1/3 15. stor., do ktorého bol v 16. stor.prerazený otvor vstupu, našli zvyšky úpravy stien pomocou tehál.

Sonda č. 2

Pod vstupom do tzv. „sedíliovej“ chodby v priečnom paláci bola situovaná sonda č. 2. Jej cieľom bolo zistenie stavebnej konštrukcie objasňujúcej spôsob vstupu do objektu paláca priamo z nádvoria. Avšak na stupňovitom brale nebol daný vstup potvrdený.

Sonda č. 3

Sonda č. 3 umiestnená v priestore tzv. „tretej brány“ na dolnom nádvorí potvrdila situáciu s dvomi podlahami, pričom mladšia podlaha bola tvorená okrúhliakmi, staršia bola maltová. Tzv. „vlčia jama“ priliehajúca k veži brány z JV časti bola v prvej etape odkrytá až po skalné bralo do hĺbky takmer 2 m. Sporný múr v tvare „L“ pristavaný k vonkajšiemu murivu vlčej jamy z JV strany zrejme plnil funkciu spevnenia prístupovej cesty ku priekope. Na spodku jeho plytkých základov sa našla sekundárne použitá kamenná gotická konzola.

Najvýznamnejším prínosom revízneho výskumu bolo spresnenie  pôdorysných plánov  skúmaných častí hradu. Zároveň bol odkrytý početný keramický a kostený nálezový materiál, ktorý obsahoval aj hodnotné nálezy fragmentov gotických kachlíc s vyobrazením jazdca na koni s kopijou ako aj železnej strelky do kuše s tuľajkou.