Záchranné výskumy

Montážno-kompletážna hala, Dunajská Streda

Lokalizácia: Dunajská Streda, parc. č. 3425, okres Dunajská Streda

Doba trvania výskumu: 29. 04. 2008 – 23. 05. 2008

Vedúci výskumu: PhDr. Veronika Plachá

Realizátori výskumu: Mgr. Martin Novák, Mgr. Branislav Kovár

Predmetné územie leží na západnom okraji mesta Dunajská Streda, juhozápadne od križovatky cesty č. III/06321 a panelovej cesty do cukrovaru. Stanovisko KPÚ Trnava nariadilo realizovať archeologický výskum počas zemných prác formou ich sledovania. Po dohode s investorom však bolo možné vykonať zisťovacie pásové sondy v predstihu. Sondy boli situované na miesta najrozsiahlejších plánovaných výkopových prác. Ornicu odstránil stroj typu UDS s plochou lyžicou, ďalšie zisťovacie sondy hĺbil traktorbáger. Zisťovacie sondy nepreukázali prítomnosť archeologických situácii. Skúmané územie sa čiastočne nachádzalo v bývalom koryte meandra jedného z dunajských ramien a čiastočne na násype z 20. stor., ktorým bol upravený terén za účelom poľnohospodárskeho využitia. 

Mgr. Martin Novák