Záchranné výskumy

Svätý Jur – bytový dom a rodinné domy

Lokalizácia: Svätý Jur, parc. č. 1454/1, 1454/6, 1454/7, 1454/15, 1454/16, 1455/1, 1455/2, 1455/3, 1456, okres Pezinok

Doba trvania výskumu: 12.11.2007

Vedúci výskumu: PhDr. Veronika Plachá, CSc.

Realizátori výskumu: Mgr. Branislav Kovár, Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.

Pracovníci Slovenského archeologického a historického inštitútu v Bratislave – Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD. a Mgr. Branislav Kovár realizovali zisťovací archeologický výskum, na základe objednávky firmy Architech Group, a.s. Na lokalite prebehol zisťovací archeologický výskum, ktorý v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Bratislave (Č.j. BA/07/558-7/2156/Dor) prebehol počas stavebných prác. Cieľom výskumu bolo zachrániť prípadné archeologické situácie, objekty a artefakty ohrozené stavebnou činnosťou.

Miesto výskumu bolo lokalizované pri stavbe bytového a rodinných domov vo Svätom Juri. Predmetom archeologického výskumu boli plochy s rozmermi 2,2 m x 2 m, 3,8 m x 2 m a 1,9 m x 4 m, ktoré mali byť v budúcnosti súčasťou základov ďalšej stavby. Hĺbka sa pohybovala medzi 0,9 až 1 m. Okrem toho sme preskúmali plochu (presnejšie výplň) už zaliatu betónom. Hĺbka sa pohybovala od 0,6 až 1,2 m. Celá stavba sa nachádza na juhovýchodnom svahu Malých Karpát.

Metodika zisťovacieho archeologického výskumu

Metodika zisťovacieho záchranného archeologického výskumu bola zameraná na overenie terénnej situácie ohrozenej plánovanou výstavbou. Na začiatku bol vykonaný povrchový vizuálny prieskum (zber), ktorý však neindikoval žiadne praveké alebo historické osídlenie stavebnej plochy. Následne boli skúmané už vykopané plochy. Takisto bola preskúmaná aj vykopaná zemina. Neexistencia stôp po archeologických objektoch viedla k pokračovaniu výkopových a stavebných prác v plnom rozsahu. Okrem sledovania výkopových prác bolo obhliadnuté aj okolité územie.

Pri skúmaní jednotlivých sond a ďalších výkopových prác, neboli objavené žiadne archeologické objekty alebo stopy po antropomorfnej činnosti. V skúmaných sondách sme pozorovali len jednu vrstvu, ktorá bola pravdepodobne tvorená novovekou navážkou.

Zisťovací záchranný archeologický výskum nepotvrdil existenciu archeologických objektov a situácii. Na ploche neboli objavené žiadne archeologické situácie, objekty alebo artefakty! Nepredpokladáme ich výskyt ani v okolí zrealizovaného výskumu, túto skutočnosť odporúčame zohľadniť aj v budúcnosti.

Mgr. Branislav Kovár