Záchranné výskumy

Rodinný dom Svätý Jur, k. ú. Neštich

Lokalizácia: Svätéhý Jur, k. ú. Neštich, parc. č. 58/1, 59, 61/1, okres Pezinok

Doba trvania výskumu: 1. 2. 2008 - 22. 2. 2008

Realizátori výskumu: Mgr. Branislav Kovár, Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD. , Mgr. Peter Valent

Pracovníci Slovenského archeologického a historického inštitútu, SAHI o.z. – Mgr. Branislav Kovár (pomoc - Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD. , Mgr. Peter Valent) realizovali zisťovací archeologický výskum na základe objednávky firmy MFM Architects, s.r.o. (Kopčianska 65, Bratislava 85101). Výskum bol realizovaný pri stavbe rodinného domu v obci Svätý Jur v katastrálnom území Neštich. Severná časť pozemku ústi do ulice, južná končí na okraji lesa. Už pri prvej obhliadke bolo jasné, že pozemok bol v minulosti predchádzajúcimi majiteľmi terénne upravovaný. Asi v strede pozemku na západnej starne sa nachádzala terasa a nad ňou vyvýšenina. Maximálna dĺžka pozemku v smere sever – juh je okolo 80 až 87 m, šírka v smere západ – východ je 12 až 30 metrov. Nadmorská výška areálu bola od 224, 25 do 238, 51 metrov nad morom. V niektorých miestach bol terén veľmi strmý.

Na lokalite prebehol zisťovací archeologický výskum, ktorý v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Bratislave (Č.j. BA/07/1411-11/7620/Dor) prebehol počas stavebných prác. Vlastná doba trvania výskumu bola 7 dní. Metodika zisťovacieho záchranného archeologického výskumu bola zameraná na overenie terénnej situácie ohrozenej plánovanou výstavbou. Na začiatku bol vykonaný povrchový vizuálny prieskum (zber), ktorý však neindikoval žiadne praveké alebo historické osídlenie stavebnej plochy.

Pre komplikovanú situáciu v teréne sme nemohli vytvoriť sondy pomocou mechanizmu. Dôvody sú jednoduché – na niektorých miestach je strmý a ťažký terén. Keďže podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu mohol výskum prebehnúť počas stavebných prác, rozhodli sme sa situáciu riešiť dozorom počas výkopov a úpravy terénu. Vlastný dohľad prebiehal vždy počas niekoľkých dní v týždni. Kontrolné dni boli naplánované tak, aby sme boli pri všetkých podstatných zmenách terénu. Aby sme predišli riziku straty nálezov, monitorovali sme aj vykopanú zeminu.
Počas výkopových prác na ploche výskumu neboli objavené žiadne archeologické objekty alebo stopy po pravekej a stredovekej antropomorfnej činnosti. V miestach výkopov neboli súvislé pedologické alebo geologické vrstvy, čo by mohlo viesť k domnienke, že sem bola pôda presunutá z bližšie neurčiteľného miesta. Na ploche neboli objavené žiadne archeologické situácie, objekty alebo artefakty!

Mgr. Branislav Kovár