Veda a výskum

Výskumné projekty a granty


Jedným z hlavných cieľov Slovenského archeologického a historického inštitútu – SAHI je vypracovať a uskutočniť výskumné projekty pod vedením kvalifikovaných vedeckých pracovníkov, ktoré ponúkajú široký teoretický aj praktický prínos pre archeológiu, históriu a ich pomocné disciplíny. Ako subjekt tretieho sektora môžeme zo strany Slovenska prvý raz výraznejšie ovplyvňovať výskum v oblasti východného Stredomoria a priľahlých území starovekých kultúr, a zabezpečiť tak rôzne zdroje pre výskumné projekty takéhoto charakteru.

Vedecké a aplikačné projekty

• Prostredníctvom slovenských grantových agentúr (VEGA – Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV, APVV – Agentúra pre podporu vedy a výskumu), ako aj cez programy ESF (Európsky sociálny fond).
• Podporujeme medzinárodné programy v rámci bilaterálnych dohôd, ktorých zámerom sú najmä dlhodobé archeologické projekty vo východnom Stredomorí a na Blízkom východe.
• V úzkej kooperácii s vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí (Česká republika, Nemecko, Sýria, Egypt a iné).
• Výskumné projekty, ktoré sú riešené na iných pracoviskách, avšak s participáciou našich pracovníkov.
• Plánujeme sa tiež zapojiť do medzinárodných vedecko-technických programov (6. rámcový program, ESF – European Science Foundation, Eureka, COST, NATO, atď).

Podpora výskumných projektov

Podporujeme predovšetkým výskumné projekty, ktoré sa opierajú o historické, kultúrne, a spoločenskovedné aspekty a prispievajú k: 

• realizovaniu priorít vedeckého zamerania SAHI.
• efektívnemu využitiu finančných prostriedkov na vedu v prostredí tretieho sektora.
• rozvoju spolupráce medzi pracoviskami a inštitúciami, ktoré sa zaoberajú činnosťou v oblasti archeológie a histórie, najmä prostredníctvom spoločných projektov riešiteľských kolektívov z rezortu tretieho sektora, školstva SR a pracovísk SAV.

SAHI momentálne rozvíja viaceré výskumné projekty. Preto nie je možné, aby sme sa v tomto čase zapojili do ďalších.