Záchranné výskumy

Devín, Kozičova ul. č. 21

Lokalizácia: Bratislava - Devín, Kozičova ul. č. 21, okres Bratislava IV

Doba trvania výskumu: 06. 06. 2008 – 10. 06. 2008

Vedúci výskumu: PhDr. Veronika Plachá

Realizátori výskumu: Mgr. Martin Novák, Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD, Mgr. Pavol Minarčák

Počas zemných prác spojených s výstavbou rodinného domu na Kozičovej ulici v Devíne realizovali pracovníci SAHI, o. z. záchranný archeologický výskum. Zemné práce pozostávali z výkopov rýh pre základové pásy rodinného domu širokých 70-90 cm a hlbokých 80-100 cm na ploche s rozmermi 21 x 9 m. Na predmetnej ploche predtým stála hospodárska budova, ktorej základy narušili pôvodný terén v pomerne veľkom rozsahu. Napriek tomu sa nám podarilo zachytiť neporušený žiarový hrob z obdobia halštatu (700-400 pred Kr.). V urne, ktorú prekryli miskou sa nachádzali spopolnené pozostatky dvoch jedincov. Stavebná činnosť porušila plochu okolo hrobu. Pri sledovaní ručného výkopu rýh sme zachytili viacero črepov z rôznych historických období, avšak len v sekundárnej polohe premiešaných vo vrstve vo forme zásypu.

Mgr. Martin Novák