Domáce projekty

Kopčany

Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v Archeoparku Mikulčice – Kopčany na Slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu.

Lokalizácia: Kopčany, okres Skalica

Investor: Cesty Nitra, a. s., Murgašova 8, 949 78 Nitra

Doba trvania výskumu: 2018 – 2019

Vedúci výskumu: Mgr. Lukáš Trnkus

Realizátori výskumu: Mgr. Miroslava Dvončová, Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD., Ing. Tibor Lieskovský, PhD., Mgr. Lukáš Trnkus, Mgr. Roman Vávra

Pracovníci Slovenského archeologického a historického inštitútu, o. z. realizujú záchranný archeologický výskum v súvislosti s budovaním cyklotrás v archeoparku Mikulčice - Kopčany. Lokalita Kopčany je známa vďaka Kostolu sv. Margity Antiochijskej, ktorý patrí k jedným z najstarších sakrálnych stavieb na území Slovenska. Nachádza sa v extraviláne, severne od obce Kopčany a približne 1,7 km juhovýchodne od významnej lokality veľkomoravského obdobia, Mikulčíc. Archeologický výskum sa tak realizoval na jednej z najvýznamnejších archeologických lokalít na Slovensku.

Archeologické práce sú realizované formou ručnej skryvky vegetačnej vrstvy a ornice po stavebnú hĺbku potrebnú pre vybudovanie cyklistických trás. Tá sa pohybuje v rozmedzí 20 – 25 cm. Všetka hlina je priebežne sitovaná kvôli zachyteniu všetkých dostupných hnuteľných archeologických nálezov. Tie sú lokalizované v štvorcovej sieti s veľkosťou štvorca 50 x 50 cm. Súbežne s odoberaním vrstiev je robený aj zber a prospekcia detektorom kovov v trase stavby a to najmä v úsekoch, ktoré sa nachádzajú v záplavových územiach a kde nebude realizované ručné odoberanie vrstiev.

V nálezovom materiáli prevláda hlavne fragmentárny keramický materiál. Časť z neho je predbežne datovaná do veľkomoravského obdobia. Zachytili sme dokonca úsek z vyššou koncentráciou takýchto črepov, kde môžeme predpokladať existenciu osídlenia z tohto obdobia. 

Vo väčšom množstve je na lokalite zastúpený taktiež materiál z novoveku a súčasnosti. Ten súvisí hlavne z poľnohospodárskym využívaním územia v minulosti. Novoveký materiál sa taktiež nachádza hlavne v sonde I, ktorá leží na bývalej, v súčasnosti už nevyužívanej, cestnej komunikácii. V tomto úseku sme zachytili aj veľké množstvo navážok stavebného odpadu.