Záchranné výskumy

Kvetoslavov

Lokalizácia: Kvetoslavov, okr. Dunajská Streda

Doba trvania výskumu: 23. 04.2009 – 26. 06. 2009

Vedúci výskumu: Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.

Realizátori výskumu: Mgr. Martin Novák

Potrebu záchranného archeologického formou sledovania zemných prác vyvolala stavba komunikácií a inžinierskych sietí pre plánovaný obytný súbor rodinných domov.
V prvej fáze bola odstránená ornica v hrúbke do 30 cm. Plochu po odstránení ornice sme dôkladne preskúmali, pričom s výnimkou niekoľkých drobných atypických črepov neboli zachytené žiadne povrchové príznaky, ktoré by indikovali prítomnosť archeologických objektov, príp. iných archeologických situácií. Výskum následne pokračoval sledovaním výkopov pre inžinierske siete. Nakoľko časový priestor medzi vykopaním ryhy, položením sietí a zasypaním výkopu bol dostatočne veľký, bolo možné podrobne preskúmať profily všetkých vykopaných rýh. Situácia sa javila ako veľmi homogénna, bez stôp po archeologických objektoch a artefaktoch.

Mgr. Martin Novák