Záchranné výskumy

Realizácia archeologického výskumu


Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI realizuje záchranné archologické výskumy, ktoré sú nevyhnutné pri príprave stavebnej a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt vo forme archeologických nálezov. SAHI vykonáva tieto výskumy na základe oprávnenia, ktoré vydalo Ministerstvo kultúry SR pod č. MK-2216/2007-51/7048 dňa 3. mája 2007 podľa § 36 ods. 2, ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon).

S ekonomickým rastom Slovenska už niekoľko rokov narastá rozsah stavebnej, prípadne inej investičnej činnosti (ťažba nerastných surovín), ktorá výrazne zasahuje do stavu a vzhľadu krajiny. Príprave územia pred stavbou sa preto venuje čoraz viac pozornosti z viacerých hľadísk, z ktorých významné miesto zaujíma ochrana pamiatkového fondu. Výstavba sa spravidla nezaobíde bez rozsiahlych zemných prác, pri ktorých može dôjsť k narušeniu archeologických nálezov, resp. nálezových situácií. Realizácia záchranného archeologického výskumu má za úlohu predchádzať zničeniu pamiatkových hodnôt. 

Archeologický výskum je súhrn odborných činností zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a na záchranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ako aj na vyhľadávanie a zber hnuteľných archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou. Podmienky vykonania výskumu určí v zmysle § 39 ods. 3 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad. Tieto podmienky sú zohľadnené v zmluve o vykonaní záchranného archeologického výskumu. Náklady na výskum uhrádza podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona stavebník.

Zoznam archeologických výskumov

Zoznam archeologických výskumov

Info...

Detail

Centrum obchodu a služieb

Bratislava - Rača

Info...

Detail

Devín

Kozičova ul. č. 21

Info...

Detail

Kvetoslavov

okr. Dunajská Streda

Zoznam archeologických výskumov

Info...

Detail

Nové Zámky

Kozičova ul. č. 21

Zoznam archeologických výskumov

Info...

Detail

Orava - Mokraď

Kozičova ul. č. 21

Info...

Detail

Oravský Hrad

Hlavné nádvorie

Zoznam archeologických výskumov

Zoznam archeologických výskumov

Info...

Detail

Svätý Jur

Kozičova ul. č. 21

Info...

Detail

Svätý Jur

bytový dom a rodinné domy

Info...

Detail

Šamorín

polyfunkčný objekt

Zoznam archeologických výskumov

Info...

Detail

Trenčianske Teplice

prestavba kúpeľného areálu

Info...

Detail

Veľké Úľany

Jánovce, okr. Galanta

Info...

Detail

Galanta

Veľkopriestorová predajňa

Zoznam archeologických výskumov

Info...

Detail

Šamorín

Výrobný areál