Záchranné výskumy

Bratislava – Karlova Ves

Bytový dom Panoráma

Lokalizácia: Bratislava - Karlova Vesk. ú. Karlova Ves, p. č. 768/3, /4, 2975/9, 3035/11, 766/5, /6, 767/1, okres Bratislava IV

Doba trvania výskumu: 8. 9. 2008 – 29. 10. 2008

Vedúci výskumu: PhDr. Veronika Plachá

Realizátori výskumu: Mgr. Lenka Straková, Mgr. Branislav Kovár

Na lokalite prebehol záchranný archeologický výskum, ktorý sme v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Bratislave vykonávali formou sledovania zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov. V minulosti boli na záujmovom území záhrady. Materiál, ktorý sme získali z výskumu pochádzal prevažne z 20. storočia, pričom tri archeologické artefakty sme širšie datovali do obdobia novoveku. Sledovaním výkopov sa ukázalo, že na prevažnej časti skúmanej plochy vybiehalo veľmi skoro (už v 0,5 – 1 m) skalné – granitové podložie, čo do značnej miery ovplyvnilo celkový negatívny výsledok tohto výskumu. Zemné práce súvisiace s pripravovanou stavbou, ako sa nám počas všetkých obhliadok ukázalo, neohrozili zničením žiadne pamiatkové hodnoty (archeologické nálezy, objekty, resp. nálezové situácie). 

Mgr. Lenka Straková