Domáce projekty

Trenčín – Mierové námestie 6

Dom meštiansky, Mierové námestie 6, č. ÚZPF 10 439/1 – pivnica na parc. č. 3280 v k. ú. Trenčín

Lokalizácia: Trenčín, Mierové námestie, okres Trenčín

Doba trvania výskumu: 08. 08. 2017 – 15. 08. 2017


Investor: BCB, a.s.

Vedúci výskumu: Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.

Realizátori výskumu: Mgr. Eva Hulínková Ťuchová; Mgr. Róbert Májsky; Mgr. Roman Vávra

Pri výmene inžinierskych sietí na Mierovom námestí (pozri samostatný záznam) bola v priestore pred domom č. 6 zachytená kamenná murovaná architektúra. Ako sa ukázalo, išlo o klenbovú pivnicu, zrejme patriacu k staršej stavbe, ktorá sa na mieste pôvodne nachádzala. Podľa architektonicko-historického výskumu spadá pivnica do počiatku 16. storočia a zrejme bola pôvodne čiastočne nadzemná. Okolitý zásyp predstavoval heterogénne navážkové súvrstvie, ktoré môžeme dávať do spojitosti s udalosťami po požiari mesta v roku 1528 a neskoršími terénnymi úpravami. Po odkopaní a zdokumentovaní bola pivnica podľa pokynov KPÚ konzervovaná a znova zasypaná.