Domáce projekty

Bytový dom na Robotníckej ulici v Senici

Lokalizácia:  Senica, Robotnícka ulica, parc. č. 669/1, okres Senica

Doba trvania výskumu: 10. 10. 2013 - 21. 10. 2013

Vedúci výskumu: Mgr. Pavol Jelínek, PhD.

Realizátori výskumu: Mgr. Daniel Kendrala,  Mgr. Gerhard Pastirčák

Investor: REAL administration s.r.o. 

Záchranný výskum bol vyvolaný výstavbou bytového domu na vyššie uvedenej lokalite. Archeologický výskum sa realizoval v súlade s rozhodnutím KPÚ Trenčín č. TT-07/838/3035/Mkl zo dňa 10.04.2007.

Nálezy z praveku a novoveku

Výskumom boli odkryté  nálezové situácie z praveku a novoveku a na skúmanej ploche sme preskúmali celkovo 19 objektov. Osem objektov vo forme zahĺbených jám  možno rámcovo zaradiť do obdobia praveku, pričom polovica z nich je datovaná do obdobia staršej lineárnej keramiky. Za najvýznamnejší nález z tohto výskumu považujeme druhú polovicu pravekých objektov v SV časti skúmanej plochy, datovanú do prelomu  mladšej a neskorej doby kamennej (neolit/eneolit), ktorá sa na základe bohatej výzdoby keramiky pomocou tzv. „brázdeného vpichu“, radí ku skupine Bajč-Retz, s ktorou sú spájané aj počiatky metalurgie na našom území.

V rozmernom objekte č.9, teda v jame s nepravidelným pôdorysom (3,4 x 2,6m, hĺbka 0,84m) a tmavohnedou hlinitou výplňou sa našli aj zvyšky prepálených stien pece a preto pravdepodobne plnil obytnú alebo výrobnú funkciu. Obsahoval stovky fragmentov keramických nádob, a tiež aj drobné predmety ako kamennú industriu, prasleny, kostené šidlá, hlinený sekeromlat, pečatidlo, parohový polotovar, korálik.

Ďalšie objekty vo forme zvyškov zahĺbenej ryhy a jám pochádzali pravdepodobne z  19. stor., prípadne z ½ 20. stor.  Zvyšné objekty, väčšinou porušujúce pôvodnú nálezovú situáciu, sú z obdobia budovania súčasného sídliska v 70. rokoch. Zvýšená koncentrácia pravekých sídliskových objektov na skúmanej ploche, naznačuje veľkú pravdepodobnosť výskytu podobnej situácie v blízkom okolí, aj napriek značnému zastavaniu plochy moderným sídliskom.