O nás

Organizačná štruktúra

Výbor SAHI
Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.- predseda výboru SAHI, o. z.
Mgr. Eva Hulínková - Ťuchová - odborná riaditeľka SAHI, o. z. 

• riadi a zabezpečuje činnosť združenia
• vypracúva plán a správu o činnosti SAHI
• zodpovedá za hospodárenie združenia 
• obstarávanie finančných zdrojov
• má na starosti vedenie odboej, popularizačnej a edičnej činnosti
• rozhoduje o prijatí jednotlivých členov.

Oddelenie so zameraním na archeológiu

Oddelenie so zameraním na archeológiu, ktoré tvorí súčasť SAHI, sa vzhľadom na svoju orientáciu zameriava predovšetkým na archeológiu, umenie, dejiny, náboženstvo a kultúru Východného Stredomoria, Anatólie, Blízkeho Východu a Egypta. Chronologicky sa orientuje predovšetkým na obdobie staroveku a počiatky byzantskej doby. Dôležitú súčasť aktivít SAHI tvorí realizácia archeologických výskumov práve v týchto oblastiach. Osobitne si všíma najmä:

• dobu bronzovú vo Východnom Stredomorí
• obdobie antiky (predarchaickú, archaickú, klasickú, poklasickú/ helenistickú a rímsku fázu)
• vplyvy starovekých civilizácií na materiálnu a duchovnú kultúru vo Východnom Stredomorí. 

Záujem SAHI sa tiež sústreďuje aj na strednú Európu - predovšetkým na územie Slovenska, kde sa v  budúcnosti tiež predpokladá uskutočnenie archeologických výskumov. Aktivity sa v tomto smere zameriavajú predovšetkým na výskum archeologických lokalít od obdobia praveku až po raný stredovek. 

SAHI sa tiež zaoberá krajinnou archeológiou, ktorá je zameraná na vyhľadávanie a vyhodnocovanie archeologických prameňov bez deštruktívneho zásahu do terénu a prináša tak pre bádateľov dôležité doplňujúce poznatky. Jej dôležitou súčasťou je opis súčasných archeologických a kultúych pamiatok v teréne, ktorý slúži na sprístupnenie a popularizáciu archeológie pre širokú verejnosť. Zameranie SAHI však nevylučuje ani iné aktivity z  oblasti archeológie a príbuzných vedných disciplín.

Oddelenie so zameraním na históriu

Oddelenie so zameraním na históriu, ktoré tvorí súčasť SAHI, sa vzhľadom na svoju širokú orientáciu zameriava predovšetkým na všeobecné a národné dejiny. Aby boli získané poznatky prezentované komplexne, snažíme sa tiež o spoluprácu s príbuznými odbormi historickej vedy (pomocné vedy historické, archívnictvo, numizmatika) a inými spoločensko-vednými discilínami (paleontológia, etnológia, klasická filológia, filozofia a iné). Dôraz sa kladie predovšetkým na:

• Vzájomné vplyvy Východu a Západu v stredoveku
• Problematiku pôvodného obyvateľstva mimo európskeho kontinentu
• Národné obrodenie v Habsburskej monarchii 
• Latínska spisba antických, ranokresťanských a novovekých autorov
• Svetové konflikty a Slovensko v 20. storočí
• Rodové štúdie (Gender studies) so zameraním na postavenie žien v dejinách
• Didaktiku dejepisu

Bádanie je teda zamerané na pestovanie duchovných hodnôt, spojených so slobodným myslením a nezávislou tvorbou, ktoré sú viazané na ideály  humanizmu a tolerancie a smerujú k pozdvihnutiu našej kultúry a morálneho povedomia. Samozrejme tiež vítame spoluprácu aj v oblasti problematiky, ktorá nebola síce uvedená, avšak súvisí s historickou vedou.