O nás

Oddelenie edičnej činnosti


Oddelenie edičnej činnosti SAHI sa v súčasnosti zameriava na dve základné edície:

Populárno-vedecká edícia

Jej hlavným cieľom je propagácia a rozširovanie poznatkov z archeológie, histórie a príbuzných vedných odborov aj pre širšiu verejnosť. 
Najvýznamnejšou aktivitou v tomto smere je (okrem iných populáo-vedeckých publikácií) vydávanie periodika Historická revue, ktorý je jedným z najstarších a najrozšírenejších časopisov na Slovensku so zameraním na archeológiu a históriu. Základ obsahu Historickej revue tvoria predovšetkým: 

• články o významných historických udalostiach a osobnostiach, ktoré menili dejiny
• reportáže o archeologických lokalitách a najvýznamnejších kultúych pamiatkach po celom svete
• ale aj články o rôznych kultúrach a národoch, ktoré prinášajú poznatky z dejín umenia i filozofie a pod. 

Našim hlavným zámerom je populáou formou obohatiť vedomosti čitateľov z oblasti domácich a svetových dejín, pričom nám pomáha nielen kolektív profesionálnych historikov, archeológov a iných odborníkov, ale aj priaznivci a podporovatelia dávnych vekov i celkom nedávnej minulosti. V každom čísle Historickej revuesa snažíme o kvalitu článkov po faktografickej, štylistickej a grafickej úrovni.

Vedecká edícia

Najnovšie projekty vedeckej edície SAHI sú:

 Trade, Joueys, Inter-and Innercultural Communication in East and West (up to 1250), M. Gálik et T.Štefanovičová edidit, Bratislava 2005. Tento medzinárodný zboík vydalo SAHI v spolupráci s Nadáciou Alexandra von Humboldt v Nemecku.
• V súčasnosti sa pripravujú ďalšie vedecké publikácie nielen našich pracovníkov, členov a blízkych spolupracovníkov SAHI, ale aj odboíkov z iných vedných disciplín.

Administratíva a sekretariát

• vykonávanie administratívno-právnych úkonov
• kontakt s verejnosťou
• zásielková agenda