Veda a výskum

Slávnostná prezentácia činnosti SAHI za rok 2007


Dňa 13. marca 2008 sa v kongresovom centre Technopolu v Bratislave konala druhá slávnostná prezentácia SAHI, na ktorej sa stretli priaznivci archeológie a histórie. Cieľom podujatia bolo oboznámiť širokú vedeckú aj laickú spoločnosť s výsledkami dvojročného pôsobenia Slovenského archeologického a historického inštitútu. 

Priebeh večera

Celý večer príjemne moderovala Vera Wisterová, ktorá ako prvého uviedla predsedu občianskeho združenia SAHI – Mgr. Petra Valenta. Predseda SAHI oboznámil prítomných hostí s činnosťou inštitútu, pričom sa zameral hlavne na jeden z momentálne najväčších archeologických projektov na Slovensku, a to na komplexný záchranný výskum na bratislavskej Vydrici. Na výskume sa okrem pracovníkov SAHI podieľajú aj špecialisti z iných odborov, aby čo najdôkladnejšie rekonštruovali osídlenie významnej časti dnešnej Bratislavy. 

Exotická expedícia SAHI

O pripravovaných výskumoch v zahraničí (Sýria a Cyprus) informoval odborný riaditeľ SAHI – Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD. Takisto podal správu o pokračujúcom výskume na Tell Fecheriye v Sýrii, kde SAHI výraznou mierou participuje na odkrývaní lokality, ktorá je podľa mnohých názorov miestom, kde sa nachádzalo hlavné mesto ríše Mitanni – Vašukanni. 

Exotický nádych mal aj príhovor doc. Milana Kováča, PhD. Témou jeho prejavu boli hlavne aktivity SAHI v Mezoamerike. V roku 2007 sa uskutočnila bádateľská expedícia SAHI za stopami predkolumbovských civilizácií do Mexika, Guatemaly a Hondurasu s názvom „Petén 2007“. Zameraná bola najmä na kultúru Mayov, ale i Olmékov a Aztékov. Potom pozvala moderátorka večera na pódium vedúceho vydania časopisu Historická revue PaedDr. Róberta Osaďana, ktorý informoval prítomných hostí o pripravovaných témach a plánoch redakcie Historickej revue.

Následne spolu s Drahoslavom Hulínkom predstavili nové dvojčíslo Historickej revue venované problematike starovekého Egypta. Záštitu nad ním prevzal slovenský veľvyslanec v Káhire Jozef Zsoldos. Na tomto vydaní Historickej revue spolupracovali okrem pracovníkov SAHI aj poprední slovenskí a českí egyptológovia. 

Aktivity SAHI

Druhá časť podujatia nadväzovala na vystúpenia rečníkov, ktorí prezentovali aktivity SAHI v roku 2007. Tentoraz ich mohli vzhliadnuť prostredníctvom sekcií, ktoré boli doplnené aj videoprezentáciou. Prvá sekcia sa zameriavala na časopis Historická revue, ako aj jeho aktuálne monotematické dvojčíslo Egypt – dedičstvo faraónov, ktoré sa stretlo u čitateľskej verejnostis mimoriadnym záujmom. Nasledujúca sekcia zas približovala aj prostredníctvom zaujímavých exponátov expedíciu „Petén 2007“, ktorá išla po stopách mayských pamiatok a lokalít z klasického obdobia (3. – 9. storočie). Nemenej atraktívna bola aj sekcia venovaná archeologickému výskumu na Tell Fecheriye, na ktorom spolupracuje SAHI so Slobodnou univerzitou v Berlíne. 

Archeologické výskumy na Slovensku

Slovenským návštevníkom zas bola určite blízka sekcia venovaná záchranným a zisťovacím archeologickým výskumom a vedeckým podujatiam na Slovensku s dôrazom na rozsiahly archeologický výskum v bratislavskom Podhradí – na polohe Vydrica. Zaujímavou súčasťou sekcií bola prezentácia fotografického materiálu zo Zimbabwe, konkrétne oblasti tzv. Veľkého Zimbabwe, kde sa vyskytujú veľké a rozsiahle kamenné komplexy ešte z obdobia pred kolonizáciou (11. až 15. storočie). Táto časť expozície bola dielom člena Výboru Valného zhromaždenia SAHI JUDr. Zoroslava Kollára. Práve on je zakladateľom a hlavným podporovateľom všetkých projektov SAHI, a to na báze realizácie archeologických výskumov a vydávania časopisu Historická revue.

Nepochybne je na Slovensku ojedinelým príkladom úspešného podnikateľa so vzťahom k archeológii a histórii. Jeho podpora od počiatku vzniku SAHI smerovala k rozvoju spomínaných vedných disciplín a ich popularizácii pre širokú verejnosť. Podobne ako v roku 2007, aj teraz sa akcia konala za účasti predstaviteľov štátnych a kultúrnych inštitúcií. Medzi hosťami nechýbali egyptský veľvyslanec v SR Hassan El-Laithy, iracký veľvyslanec v SR Hassan Al-Sheikh, predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí, Ministerstva kultúry a Ministerstva školstva SR, odborníci, vrátane vedenia z Historického a Archeologického ústavu SAV, zástupcovia univerzít a reprezentanti popredných stavebných firiem. O hudobnú časť podujatia sa postarala Zdenka Predná s kapelou a dojem exotických krajín dotváralo vystúpenie hudobnej skupiny Mariachi. 


Celé podujatie sa nieslo v príjemnom duchu a ako naznačujú doterajšie aktivity, ako aj plány SAHI do budúcnosti, na Slovensku vznikol projekt, ktorý si získal mnohých priaznivcov a dokazuje, že dejiny neoslovujú len úzky okruh odborníkov, ale čoraz širší okruh slovenskej populácie.

autori: Mgr. Branislav Kovár, PaedDr. Róbert Osaďan