Publikácie

Verbum historiae I.


Ročenka PdF UK v Bratislave je venovaná životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc. a štúdiám, ktoré sú výstupmi z konferencie Konfesionalizmus v slovenských dejinách z 24. novembra 2006.

Odborní redaktori a zostavovatelia:
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Obsah:

Róbert Letz: Prof. PhDr. Július Bartl, CSc.

I. Štúdie na počesť životného jubilea prof. PhDr. J. Bartla, CSc.
Jozef Baďurík: Bratislavská zmluva z roku 1515 v sobášnej politike stredoeurópskych Habsburgovcov
Anna Bocková: Výučba dejepisu ako pedagogický problém
Ján Lukačka: Štyri neznáme privilégiá Žigmunda Luxemburského pre Holíč
Richard Marsina: K problematike slovenskej historickej terminológie
Vladimír Segeš: Vojensko-reformné úsilie Žigmunda Luxemburského
Jozef Šimončič: Prítomnosť Spoločnosti Ježišovej na území dnešnej Banskobystrickej diecézy
Mária Tonková: Slovenská historiografia o úlohe osobnosti a o osobnostiach v dejinách Personálna bibliografia prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc.

II. Konfesionalizmus v slovenských dejinách
Július Bartl: Stavovské povstania uhorskej šľachty proti viedenskému absolutizmu ako konfesionálny problém
Alena Bartlová: Formovanie vzťahu československého štátu k trom cirkvám, pôsobiacim na Slovensku
Angelika Dončová: Konfesionalizmus v živote a pôsobení Ľudovíta Bazovského
Martin Hetényi: Náboženské pomery maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1938 – 1945
Karol Janas: Konfesionálne problémy v Trenčianskej župe a spôsoby ich riešenia v rokoch 1940 – 1943
Ľuboš Kačírek: Konfesionálna otázka v národnom hnutí v 60. a 70. rokoch 19. storočia
Miroslav Kamenický: Konfesionalizácia – paradigma zo 70. rokov 20. storočia
Róbert Letz: Konfesionalizmus ako statický a dynamický prvok v moderných slovenských dejinách (1918 – 1948)
Peter Mulík: Konfesionalizmus a koncepcie slovenských dejín
Jaroslav Vaculík: Konverze volyňských Čechů k pravoslaví v 80. letech 19. století