Publikácie

Bitka pri Bratislave


Bitka pri Bratislave v roku 907 a jeho význam pre vývoj stredného PodunajskaOdborní redaktori a zostavovatelia:

prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.
Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.

Zborník obsahuje príspevky z rovnomenného kolokvia, ktoré usporiadalo SAHI, o. z. pri príležitosti 1100. výročia bitky pri Bratislave v roku 907 v dňoch 19. – 20. júna 2007 v priestoroch SUZA v Bratislave.

Obsah:

Darina Bialeková: K vypovedacej hodnote údajov o slovanských reáliách z konca 9. až z prvej polovice 10. storočia v uhorských kronikách 
Richard Marsina: Bitka pri Bratislave v roku 907 z pohľadu historických prameňov 
Beáta Pintérová: Bitka pri Bratislave vo svetle slovenskej a maďarskej historiografie 
László Veszprémy: Bitka pri Bratislave (907) v maďarskej historiografii 
Ján Steinhübel: Maďari, Slovania, Bavori a Sasi v rokoch 896 – 933 
Matúš Kučera: O pôvode názvu Bratislavy 
Vincent Sedlák: Geografické predpoklady vzniku štátov v ranom stredoveku 
Zdeněk Měřínský: Morava v 10. a na počátku 11. století 
Pavel Kouřil: Archeologické doklady nomádského vlivu a zásahu na území Moravy v závěru 9. a v 10. století 
Tatiana Štefanovičová: Slovensko v 10. storočí 
Naďa Profantová: Problém interpretace staromaďarských nálezů v Čechách 
Károly Mesterházy: Taktika Maďarov v čase príchodu do Karpatskej kotliny a ich zbrane so zvláštnym zreteľom na tulce 
Josef Unger: Problematika hájitelnosti předvelkomoravských a velkomoravských hradeb
Ján Vavruš: Prvá maďarská generácia v archeologických a písomných prameňoch
Drahoslav Hulínek: Funkčné členenie veľkomoravských opevnených sídlisk na základe ich spoločenského významu a kontinuita ich pretrvávania v 10. Storočí (Morava a západné a stredné Slovensko)
Luděk Galuška: Staroměstsko-uherskohradišťská aglomerace – Veligrad v době zániku Velké Moravy
Gabriel Nevizánsky: Aktuálne problémy výskumu pamiatok staromaďarského etnika na území dnešného Slovenska
Danica Staššíková-Štukovská: Odraz politicko-spoločenského vývoja v 10. storočí na pohrebiskách stredného Podunajska
Gabriel Fusek: Osídlenie Nitry v 10. storočí. Kontinuita alebo diskontinuita?
Vladimír Turčan: Prvé staromaďarské nálezy z okolia Bratislavy
Július Jakab: Kostra mladej ženy z Mosta pri Bratislave a antropológia starých Maďarov na Slovensku

Zborník vyšiel pod záštitou ministra kultúry Marka Maďariča, generálneho tajomníka Únie miest Slovenska Mariána Minaroviča, primátora mesta Bratislavy Andreja Ďurkovského.